ทองสนิท ป. “ฝุ่นละออง”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 3, no. 1, Dec. 2014, pp. 1-4, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26297.