แทนธานี ศ., and วงศ์กังแห อ. “ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 4, no. 1, Dec. 2014, pp. 25-30, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26295.