สาละ อ., and คลังบุญครอง พ. “การสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 5, no. 1, Dec. 2014, pp. 17-26, doi:10.14456/nuej.2010.12.