เจริญธรรม ณ., and กนิษฐ์พงศ์ ก. “การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 5, no. 1, Dec. 2014, pp. 1-8, doi:10.14456/nuej.2010.14.