เรืองฤทธิ์ พ., and แย้มเม่น ส. “การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิทัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โปเนนเชียล”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 5, no. 2, Dec. 2014, pp. 28-36, doi:10.14456/nuej.2010.16.