ชนบดีเฉลิมรุ่ง ย., and ชื่นชูกลิ่น ส. “ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 5, no. 2, Dec. 2014, pp. 10-20, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26265.