ไกรกิจราษฎร์ เ., เรืองสินชัยวานิช ส., and ผูกพันธุ์ ส. “การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 6, no. 1, Dec. 2014, pp. 12-19, doi:10.14456/nuej.2011.12.