แก้วกุลศรี ค., and เรืองสินชัยวานิช ส. “การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 7, no. 1, Dec. 2014, pp. 29-36, doi:10.14456/nuej.2012.1.