โพธิ์ทอง ช., and ทองสนิท ป. “ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 7, no. 1, Dec. 2014, pp. 8-16, doi:10.14456/nuej.2012.5.