สถิรเศรษฐทวี ด., พิชยาพันธ์ ป., แสงศรีจันทร์ ช., and รักหมู่ น. “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 7, no. 1, Dec. 2014, pp. 1-7, doi:10.14456/nuej.2012.6.