พรมมายะกุล ธ., and พงษ์เพ็ง จ. “โครงสร้างปัจจัยสำหรับคัดเลือกระบบจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อสร้าง โดยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 8, no. 2, Dec. 2014, pp. 46-55, doi:10.14456/nuej.2013.2.