เอี่ยมตาล ธ., and มาลากร ธ. “การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 8, no. 2, Dec. 2014, pp. 40-45, doi:10.14456/nuej.2013.5.