ธราพร ภ., and พงษ์เพ็ง จ. “โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า ในการออกแบบอาคาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 8, no. 2, Dec. 2014, pp. 12-19, doi:10.14456/nuej.2013.8.