ถาวร เ., ผัดวงศ์ ท., and คำเมือง ข. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 9, no. 2, Dec. 2014, pp. 33-37, doi:10.14456/nuej.2014.3.