ประภาภรณ์ ว., รัตนพลที ม., and เสนานิกรณ์ อ. “การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน ส่วนงานกรมทางหลวงชนบท โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP)”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 9, no. 2, Dec. 2014, pp. 21-32, doi:10.14456/nuej.2014.5.