เหลืองทรัพย์ทวี ก., ตินะมาส พ., and ลิคะสิริ จ. “การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. Naresuan University Engineering Journal, vol. 9, no. 2, Dec. 2014, pp. 14-20, doi:10.14456/nuej.2014.1.