[1]
ขันทอง ร., ปัญญาวุธโธ ก., and อักกะรังสี พ., “การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากไบโอมีเทนอัดด้วยการเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำโดยใช้แพลเลเดียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Pd/Al2O3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: Production of Hydrogen Gas from Compressed Bio-methane Gas by Steam Reforming Process with Alumina-supported Palladium (Pd/Al2O”, NUEJ, vol. 12, no. 2, pp. 103–110, Jan. 2018.