[1]
ทิพจร ว., ไกลถิ่น ช., and เฉลิมกิจ จ., “The Application of Memetic Algorithm for Induction Motor Parameter Estimation”, NUEJ, vol. 13, no. 1, pp. 43–52, Jul. 2018.