[1]
สงวนเสริมศรี ม., “วิธีการและปัญหาของการทำนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, NUEJ, vol. 2, no. 1, pp. 44–54, Dec. 2014.