[1]
อินภู่ ม., ทิพหา น., and เกียรติวนิชวิไล ส., “การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบบอกพิกัดโลกราคาถูก”, NUEJ, vol. 2, no. 1, pp. 26–32, Dec. 2014.