[1]
ขยันการนาวี ช. and เกิดพิทักษ์ ฉ., “แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม”, NUEJ, vol. 3, no. 1, pp. 20–26, Dec. 2014.