[1]
สมโน ก., “การวิเคราะห์ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในเครื่องยนต์ HCCI ในช่วง NVO ด้วยโปรแกรม KIVA”, NUEJ, vol. 4, no. 1, pp. 1–6, Dec. 2014.