[1]
สาละ อ. and คลังบุญครอง พ., “การสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย”, NUEJ, vol. 5, no. 1, pp. 17–26, Dec. 2014.