[1]
เจริญธรรม ณ. and กนิษฐ์พงศ์ ก., “การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ”, NUEJ, vol. 5, no. 1, pp. 1–8, Dec. 2014.