[1]
ไกรกิจราษฎร์ เ., เรืองสินชัยวานิช ส., and ผูกพันธุ์ ส., “การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์”, NUEJ, vol. 6, no. 1, pp. 12–19, Dec. 2014.