[1]
แก้วกุลศรี ค. and เรืองสินชัยวานิช ส., “การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”, NUEJ, vol. 7, no. 1, pp. 29–36, Dec. 2014.