[1]
โพธิ์ทอง ช. and ทองสนิท ป., “ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย”, NUEJ, vol. 7, no. 1, pp. 8–16, Dec. 2014.