[1]
สถิรเศรษฐทวี ด., พิชยาพันธ์ ป., แสงศรีจันทร์ ช., and รักหมู่ น., “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น”, NUEJ, vol. 7, no. 1, pp. 1–7, Dec. 2014.