[1]
พรมมายะกุล ธ. and พงษ์เพ็ง จ., “โครงสร้างปัจจัยสำหรับคัดเลือกระบบจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อสร้าง โดยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง”, NUEJ, vol. 8, no. 2, pp. 46–55, Dec. 2014.