[1]
เอี่ยมตาล ธ. and มาลากร ธ., “การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร”, NUEJ, vol. 8, no. 2, pp. 40–45, Dec. 2014.