[1]
ธราพร ภ. and พงษ์เพ็ง จ., “โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า ในการออกแบบอาคาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน”, NUEJ, vol. 8, no. 2, pp. 12–19, Dec. 2014.