[1]
ถาวร เ., ผัดวงศ์ ท., and คำเมือง ข., “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ”, NUEJ, vol. 9, no. 2, pp. 33–37, Dec. 2014.