[1]
ประภาภรณ์ ว., รัตนพลที ม., and เสนานิกรณ์ อ., “การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน ส่วนงานกรมทางหลวงชนบท โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP)”, NUEJ, vol. 9, no. 2, pp. 21–32, Dec. 2014.