[1]
เหลืองทรัพย์ทวี ก., ตินะมาส พ., and ลิคะสิริ จ., “การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, NUEJ, vol. 9, no. 2, pp. 14–20, Dec. 2014.