ขันทอง ร., ปัญญาวุธโธ ก. and อักกะรังสี พ. (2018) “การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากไบโอมีเทนอัดด้วยการเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำโดยใช้แพลเลเดียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Pd/Al2O3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: Production of Hydrogen Gas from Compressed Bio-methane Gas by Steam Reforming Process with Alumina-supported Palladium (Pd/Al2O”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 12(2), pp. 103–110. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/78916 (Accessed: 21 February 2024).