สงวนเสริมศรี ม. (2014) “วิธีการและปัญหาของการทำนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 2(1), pp. 44–54. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26309 (Accessed: 5 March 2024).