ตั้งค้าวานิช เ., เกียรติวนิชวิไล ส. and กานต์ประชา ส. (2014) “ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System)”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 2(1), pp. 33–38. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26307 (Accessed: 5 March 2024).