อินภู่ ม., ทิพหา น. and เกียรติวนิชวิไล ส. (2014) “การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบบอกพิกัดโลกราคาถูก”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 2(1), pp. 26–32. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26306 (Accessed: 2 March 2024).