ขยันการนาวี ช. and เกิดพิทักษ์ ฉ. (2014) “แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 3(1), pp. 20–26. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26300 (Accessed: 2 March 2024).