แทนธานี ศ. and วงศ์กังแห อ. (2014) “ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 4(1), pp. 25–30. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26295 (Accessed: 5 March 2024).