สมโน ก. (2014) “การวิเคราะห์ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในเครื่องยนต์ HCCI ในช่วง NVO ด้วยโปรแกรม KIVA”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 4(1), pp. 1–6. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26291 (Accessed: 5 March 2024).