สาละ อ. and คลังบุญครอง พ. (2014) “การสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 5(1), pp. 17–26. doi: 10.14456/nuej.2010.12.