เจริญธรรม ณ. and กนิษฐ์พงศ์ ก. (2014) “การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 5(1), pp. 1–8. doi: 10.14456/nuej.2010.14.