ชนบดีเฉลิมรุ่ง ย. and ชื่นชูกลิ่น ส. (2014) “ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 5(2), pp. 10–20. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26265 (Accessed: 2 March 2024).