ไกรกิจราษฎร์ เ., เรืองสินชัยวานิช ส. and ผูกพันธุ์ ส. (2014) “การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 6(1), pp. 12–19. doi: 10.14456/nuej.2011.12.