แก้วกุลศรี ค. and เรืองสินชัยวานิช ส. (2014) “การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 7(1), pp. 29–36. doi: 10.14456/nuej.2012.1.