โพธิ์ทอง ช. and ทองสนิท ป. (2014) “ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 7(1), pp. 8–16. doi: 10.14456/nuej.2012.5.