สถิรเศรษฐทวี ด., พิชยาพันธ์ ป., แสงศรีจันทร์ ช. and รักหมู่ น. (2014) “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 7(1), pp. 1–7. doi: 10.14456/nuej.2012.6.