พรมมายะกุล ธ. and พงษ์เพ็ง จ. (2014) “โครงสร้างปัจจัยสำหรับคัดเลือกระบบจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อสร้าง โดยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 8(2), pp. 46–55. doi: 10.14456/nuej.2013.2.