เอี่ยมตาล ธ. and มาลากร ธ. (2014) “การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 8(2), pp. 40–45. doi: 10.14456/nuej.2013.5.